Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Visual Authors Page

Mô tả

This “Visual Authors page” plugin display authors list in any page by placing shortcode on it.
You can generate shortcode from dashboard Authors menu

Ảnh màn hình

  • Generate shortcuts settings.

  • Put shortcode on page.

  • Example Authors page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Visual Authors Page” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp