Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

VG Accordion

Mô tả

VG Accordion is very simple and low weight plugin which helps WordPress/dashboard user to create Accordion by using shortcode i.e. [vg_accordion]

we can change the Heading Background color with pass argument “hbg”, default color is Transparent.
ex. [vg_accordion hbg=”red”]

we can change the Heading font color with pass argument “hcol”, default color is Black.
ex. [vg_accordion hcol=”white”]

we can change the Description/Content Background color with pass argument “cbg”, default color is Transparent .
ex. [vg_accordion cbg=”red”]

we can change the Description/Content color color with pass argument “ccol”, default color is Black.
ex. [vg_accordion ccol=”white”]

OR we can set all value in one time.
ex. [vg_accordion hbg=”red” cbg=”yellow” hcol=”white” ccol=”Black”]

Cài đặt

  • Download the plugin .zip file.
  • Login in to admin Click Plugins -> Add New -> Upload.
  • Find VG Accordion in plugin list and activate it.
  • After activate plugin you will see VG Accordion menu at left side on WordPress dashboard.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  • Download the plugin .zip file.
  • Login in to admin Click Plugins -> Add New -> Upload.
  • Find VG Accordion in plugin list and activate it.
  • After activate plugin you will see VG Accordion menu at left side on WordPress dashboard.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“VG Accordion” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial Release.

1.1.0

  • Compable with wordpress 4.8.