Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Verify All

Mô tả

Now you can easily verify your website for Google, Bing and Yahoo!.

Cài đặt

  1. Download the plugin, extract and upload it to your plugins folder on your server.

  2. Activate the plugin.

  3. Go to Settings, and Verify All.

  4. Go to Google Webmaster Tools, Yahoo! SiteExplorer and Bing Webmaster Center to get your verification/authentication information.

  5. Enter the meta value on the Verify All page and Save Changes.

  6. The plugin will generate meta tags on the homepage of your website.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Verify All” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Created this great plugin !