Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Vendora Widget

Mô tả

To add ads to your page or post you can use the shortcode “vendora”.
E.g.:

[vendora q="iphone" size="12"]

Or to show your own ads on Vendora:

[vendora user="[YOUR_USER_ID]" size="12"]

Replace [YOUR_USER_ID] with your Vendora User ID or URL of your public profile.

Ảnh màn hình

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Vendora Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp