Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Convert WP Database to UTF-8

Mô tả

This plugin can convert your WordPress database (both tables and columns) to UTF-8 character set. It will be especially useful when you move your database from one server to another where the default CHARSET is not UTF-8.

Ảnh màn hình

  • Admin interface

Cài đặt

  1. Upload the directory utf-8-db-converter to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress
  3. Then you’ll see the sub-menu UTF-8 DB Converter under the Plugins menu
  4. Follow the instructions – Done!

Hỏi đáp

What’s happening “behind the scene”?
  1. Change tables: ALTER TABLE $table DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci
  2. Change columns: ALTER TABLE $table CHANGE $field_name $field_name $field_type CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci
What about the WP version?

As you’ve seen, only MySQL and PHP are required. Roughly speaking, it has nothing to do with WordPress, so you can use almost any version of WordPress.

Đánh giá

Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Convert WP Database to UTF-8” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2011-10-14 version 1.0.2

  • use COLLATE utf8_general_ci instead of utf8_bin

2009-06-20 version 1.0.0 released