Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Users List Widget

Mô tả

Easily display your WordPress users name on wordpress website.

Users List Widget

*Users List Widget which let’s you username list on your wordpress website frontend.

This plugin helps you add username list to your wordpress Website .

Ảnh màn hình

  • View in the widgetlist After install the plugin.
  • How to setup in the widget sidebar/Footer.
  • Displays In The Frontend.

Cài đặt

Installing the plugin

  1. In your WordPress admin panel, go to Plugins > New Plugin, search for Users List Widget and click “Install now
  2. Alternatively, download the plugin and upload the contents of users-list.zip to your plugins directory, which usually is `/wp-content/plugins/.
  3. Activate the plugin.
  4. Set users list widget to the sidebar/footer widget.

Configuring Users List Widget

  1. Go to *Users List widget Widget In Apperance->widget -> Sidebar/Footer Widget Section
    2.Change the Widget Name For displaying in the website.

Hỏi đáp

Where can I find Users List Widget?

Go to Appearance > Widgets and use the Users List Widget** widget that comes with the plugin.

How to display a form in widget areas like the sidebar or footer?

1.Go to Appearance > Widgets and use the Users List Widget** widget that comes with the plugin.
2. Go to *Social media widget Widget In Apperance->widget -> Sidebar/Footer Widget Section

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Users List Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0 – septmber 14, 2015