Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

User Taxonomies

Mô tả

This plugin extends the default taxonomy functionality and extends it to users, while automating all the boilerplate code.

Once activated, you can register user taxonomies using the following code:

register_taxonomy('profession', 'user', array(
  'public'    =>true,
  'labels'    =>array(
    'name'           =>'Professions',
    'singular_name'       =>'Profession',
    'menu_name'         =>'Professions',
    'search_items'       =>'Search Professions',
    'popular_items'       =>'Popular Professions',
    'all_items'         =>'All Professions',
    'edit_item'         =>'Edit Profession',
    'update_item'        =>'Update Profession',
    'add_new_item'       =>'Add New Profession',
    'new_item_name'       =>'New Profession Name',
    'separate_items_with_commas'=>'Separate professions with commas',
    'add_or_remove_items'    =>'Add or remove professions',
    'choose_from_most_used'   =>'Choose from the most popular professions',
  ),
  'rewrite'    =>array(
    'with_front'        =>true,
    'slug'           =>'author/profession',
  ),
  'capabilities' => array(
    'manage_terms'       =>'edit_users',
    'edit_terms'        =>'edit_users',
    'delete_terms'       =>'edit_users',
    'assign_terms'       =>'read',
  ),
));

Read more about registering taxonomies in the codex
This is heavily inspired by previous work by Justin Tadlock

Cài đặt

 1. Upload the user-taxonomies folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Use register_taxonomy as shown in the description

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“User Taxonomies” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp