Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

User Role Blocker

Mô tả

A simple and nice plugin to block existing users from logging into the admin panel by assigning them to the ‘Blocked’ user role, as simple as that. If the installation is okay, go to any user’s profile and you can find a new role called Blocked in the user role dropdown. Just assign any user to that role, and the user will be taken to the ‘blocked’ URL whenever they want to log in.

Unblocking a user is easy. Assign them to their previous role and you’re done!

Cài đặt

Installation is fairly straight forward. Install it from the WordPress plugin repository.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“User Role Blocker” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.0

  • Blocked users are now banned from the frontend too

1.0.0

  • Initial Release