Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

User Management Tools

Mô tả

With the current WordPress administration area, the only way to add existing users to a certain blog is by entering their usernames, one by one. It’s very time consuming.

With this plugin, you can do it in bulk, by using the familiar “Change role to…” dropdown:

  1. Go to WP Admin -> Users.
  2. Click the “Entire Network” link.
  3. Check the users you want to add.
  4. Choose the new role from the dropdown.
  5. Press “Change”.

Note that you have to be a super-admin to be able to do this.

Ảnh màn hình

  • "Entire Network" link

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“User Management Tools” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • make search work

1.0

  • initial release