Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

User Access Manager – NextGEN Gallery Extension

Mô tả

This release is a beta release, so error could occur. If you notice an issue please create a issue here: https://github.com/GM-Alex/user-access-manager-nextgen-gallery-extension/issues
This plugin allows you to use the User Access Manager-Plugin to control the access for the NextGEN Galley-Plugin. You can lock Albums, Galleries and Images.

Feature list

 • Hide albums (if no access)
 • User-defined album content (if no access)
 • Hide galleries (if no access)
 • User-defined gallery title (if no access)
 • User-defined gallery content (if no access)
 • Hide images (if no access)

Cài đặt

 1. Upload the full directory, with the folder, into your wp-content/plugins directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Enjoy

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Upload the full directory, with the folder, into your wp-content/plugins directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Enjoy

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“User Access Manager – NextGEN Gallery Extension” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Here you found the changes in each version.

Version   Date    Changes

1.0.0-Beta 2017/04/22 Refactoring for user access manager 2.0.0.

0.1.4.1   2013/05/06 Refactor stuff.
            Adjust to works again with the current version of the UAM.

0.1.4 Beta 2010/10/16 Fix in_array() warning.

0.1.3 Beta 2010/10/10 Fix thickbox display error.

0.1.2 Beta 2010/10/10 Fix locked image bug.
            Fix image to group assignation bug.

0.1.1 Beta 2010/10/09 Path changes for UAM.

0.1 Beta  2010/10/04 First beta release.