This plugin has been closed as of 11 Tháng Mười, 2023 and is not available for download. Lý do: Lỗi bảo mật.

unyson

Đánh giá

28 Tháng Tư, 2023
The blog posts are empty. I am using Wordpress 6.1 and PHP 8. If I deactivate the Unyson plugin it works. Please update the theme!
19 Tháng Tám, 2022
Same as lots of users. Just be aware that if you use this extension, your site will crash for no reason when you update the extension or deactivate it ! Goof luck to the brave users !
4 Tháng Tám, 2022
My client is using a theme that uses this extension. Crashed our site trying to update it.
Đọc tất cả 94 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Unyson” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp