Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Universal Google Analytics (GA3 and GA4)

Mô tả

The Universal Google Analytics Plugin will automatically set up the required Google Analytics 4 or Universal Analytics (GA3) tracking ID/snippet to the footer of your WordPress installation, as required by Google Analytics.

We do not track you in any way. All your data is yours. Our plugin merely facilitates linking your Google Analytics account to your WordPress website.

Lightweight and Simple To Set Up

Ảnh màn hình

  • Plugin Settings 1 screenshot-1.png
  • Plugin Settings 2 screenshot-2.png

Cài đặt

Add the plugin by uploading the zip file or by installing it from the WordPress Plugin directory.
Activate the plugin and go to the Universal Google Analytics (GA3 and GA4) settings page under Settings.
Fill in your Google Analytics account identifier.
That’s all!

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Universal Google Analytics (GA3 and GA4)” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.4

  1. Add Google Analytics 4 support.
  2. Universal Google Analytics Settings link added in Plugins page.
  3. Make the whole plugin translatable.
  4. Text improvements.

Version 1.3.7

  1. v5.3 bug fix.

Version 1.3

  1. Fix compatibility issue.

Version 1.2.1

  1. Minor updates.

Version 1.2

  1. Initial public release.