Universal Google Analytics

Mô tả

The Universal Google Analytics Plugin will automatically setup the required universal tracking snippet to the footer of your wordpress installation, as required by Google Analytics.

Lightweight and Simple To Setup

Ảnh màn hình

  • Plugin Settings screenshot-1.png
  • Source Code screenshot-2.png

Cài đặt

Add the plugin by uploading the zip file or by installing it from the WordPress Plugin directory.
Activate the plugin and go to the Universal Google Analytics page.
Fill in your Google Analytics account identifier.
That’s all!

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Universal Google Analytics” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.2

  1. Initial public release

Version 1.2.1

  1. Minor Updates

Version 1.3

  1. Fix compatibility issue

Version 1.3.7

  1. v5.3 bug fix