Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Ultimate Info

Mô tả

View all server and wordpress information in quickly. This plugin is only for site administrators.

Ảnh màn hình

  • Plugin Main Page

Đánh giá

5 Tháng Mười, 2019
Very simple way to show all server and wordpress informations.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Ultimate Info” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2

  • Add support WordPress 5.4

1

  • Plugin writing is completed and released.