Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

UK Food Hygiene Rating

Mô tả

Use a shortcode to display the uk food standards hygiene rating for the current business (current post’s title) or you can pass the business name within the short code.

This plugin calls and uses the UK food hygiene rating data API, see: http://ratings.food.gov.uk/open-data/en-GB

Ảnh màn hình

  • Plugin adds the standard hygiene rating banner plus text, all configurable via settings page

Cài đặt

Install plugin via the usual plugin method

Activate the UK Food Hygiene Rating plugin

Include the [food] shortcode in your post and plugin will use the post’s title as business name to look up

Or use [food business=”the business name”]

Configure the plugin via the plugin’s Settings admin page

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“UK Food Hygiene Rating” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0 initial release