Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

TvProfil Widget

Mô tả

Widget that displays TV schedule from various TV stsations from
Croatia, BiH, Serbia, Slovenia, Montenegro, Macedonia, Italia, Austria, Germany, Hungary, Romania and Turky.

Ảnh màn hình

  • Configure your TvProfile Widget
  • This is how the widget looks like on sidebar after configuration.

Cài đặt

  1. Go to your administration panel -> Plugins -> Add New -> Upload -> TvProfilWidget.zip
  2. Activate the plugin
  3. Go to Appearance -> Widgets -> drop TvProfile widget on your sidebar and choose group of TV channeles and style

Hỏi đáp

Can I make my on style

Yes, download one of the styles and edit it: http://tv.phazer.info/css/v3/tvprofil.css, put it on your server or submit it to tvprofil@tvprofil.net and we will add it to collection. Put full path of your CSS into configuration field Custom CSS.

Can I choose my chanels

Only premium members can choose custom list of channels. Please go to http://tvprofil.net/kontakt/

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“TvProfil Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

  • 1.0: Initial public release.
  • 1.1: Added Austrian channels and new skins
  • 1.2: Update