Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Admin Quick Preview Post

Mô tả

You are tired when you must open new tab to preview your post. This plugin will show a modal and you can quick review your post without change the webpage.

Ảnh màn hình

Cài đặt

You can install this plugin directly from your WordPress dashboard:

Đánh giá

17 Tháng Một, 2020
I loved and old an abandoned plugin with live preview feature. This one is not live preview but shows a modal window with preview and it’s so handy I will install it quickly on all my WP.
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Admin Quick Preview Post” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First release.

1.1

  • quick preview in edit post / add new post

1.2

  • fix bug about modal