Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

ts-tree

Mô tả

The ts-tree plugin allows you to organise your posts and categories in a graphic way. You can manage all your entities (categories and posts) in a unique screen.
That’s the end of the infinite clicks…

Ảnh màn hình

  • Post edition - Edit posts in the tree editor
  • Category edition - Edit categories basics in the same page
  • Add new posts - You can also add posts.

Cài đặt

  1. Install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Go to the Tree screen in the “Posts” menu

Hỏi đáp

None.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“ts-tree” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

None.