Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

新浪微博头条

Mô tả

CN:
这是一个可以将你的文章同步至新浪头条的插件
感谢无主题博客的核心代码,链接:http://wuzhuti.cn/2715.html
To Do:增加延时发布功能,增加自定义导语功能

Ảnh màn hình

  • 设置页面

Cài đặt

CN:
1.启用插件
2.进入插件设置页面,安装数据库
3.尽情享用

Hỏi đáp

CN:
1.是否涉及敏感数据操作?
A:没有,最敏感权限是向数据库写入验证码数据。

2.为什么使用 “https://api.weibo.com/proxy/article/publish.json”?
A:我使用它发送文章到新浪。

3.为什么使用 “https://api.jysafe.cn/update/?type=toutiao”?
A:插件用户使用它去获得最新版本信息,包括测试版本。

EN:
1.Is it involves sensitive data operations?
A:No,it just write some captcha questions into the database.

2.Why I use “https://api.weibo.com/proxy/article/publish.json”?
A:I use it to publish articles to sina.

3.Why I use “https://api.jysafe.cn/update/?type=toutiao”?
A:Users who use this plugin can use it to get the latest version including the test version.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“新浪微博头条” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

CN:
1.0.2 优化日志功能
1.0.1 增加卸载功能,优化代码
1.0.0 初始版本

EN:
1.0.2 Optimize the log function
1.0.1 Add uninstall function, Optimize the code
1.0.0 first version