Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Transliterate Arabic

Mô tả

Use simple ‘codes’ in the post editor to insert romanized Arabic letters. The HTML entities for each symbol are inserted into the saved post, so no conversion is needed at display-time.

Usage

In the post editor, simply use the following ‘codes’ to have romanized latin characters inserted in place.

 • ‘/,,/’ → ʾ (ء)
 • ‘/AA/’ → Ā (آ)
 • ‘/aa/’ → ā (آ)
 • ‘/EE/’ → Ī (ي)
 • ‘/ee/’ → ī (ي)
 • ‘/OO/’ → Ū (و)
 • ‘/oo/’ → ū (و)
 • ‘/HH/’ → Ḥ (ح)
 • ‘/hh/’ → ḥ (ح)
 • ‘/KH/’ → Ḵ (خ)
 • ‘/kh/’ → ḵ (خ)
 • ‘/DH/’ → Ḏ (ذ)
 • ‘/dh/’ → ḏ (ذ)
 • ‘/SH/’ → Š (ش)
 • ‘/sh/’ → š (ش)
 • ‘/SS/’ → Ṣ (ص)
 • ‘/ss/’ → ṣ (ص)
 • ‘/DD/’ → Ḍ (ض)
 • ‘/dd/’ → ḍ (ض)
 • ‘/TT/’ → Ṭ (ط)
 • ‘/tt/’ → ṭ (ط)
 • ‘/ZZ/’ → Ẓ (ظ)
 • ‘/zz/’ → ẓ (ظ)
 • ‘/cc/’ → ʿ (ع)
 • ‘/GH/’ → Ġ (غ)
 • ‘/gh/’ → ġ (غ)

Examples

 • kit/aa/b → kitāb
 • /cc/arab/ee/ → ʿarabī
 • /AA/jurr/oo/m/ee/yah → Ājurrūmīyah

Cài đặt

 1. Upload the folder transliterate-arabic with its contents to the /wp-content/plugins directory
 2. Activate the plugin from the Plugins page in WordPress Admin

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Upload the folder transliterate-arabic with its contents to the /wp-content/plugins directory
 2. Activate the plugin from the Plugins page in WordPress Admin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Transliterate Arabic” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.7

Added support for the basmalah and salat and salam. Replaced HTML entity codes with characters.

1.0.6

Added support for more letters. Change of ‘code’ for letter ghayn.

1.0.5

Letter hamza now works properly.
Correct code for hamza “/,,/”

1.0.4

Bug fix

1.0.4

Added support for letter hamza.

1.0.0

Initial release.