Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Translator

Mô tả

Translates your blog to 35 languages with just one click. Translator uses the great google translation service to fulfill that task with ease.

Ảnh màn hình

  • Closed translator box in the sidebar
  • Opened translator box in the sidebar

Cài đặt

  1. Unpack the zipfile translator-X.y.zip
  2. Upload folder translator to the /wp-content/plugins/ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  4. Place <?php if(function_exists('translator_display')) translator_display(); ?> in your template or use the sidebar widgets.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Translator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

  • v0.3 2014-10-13 rewrite for wordpress 4.x
  • v0.2 2009-06-26 small codefix in admin panel
  • v0.1 2009-06-18 initial release