Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Track.LK Notification – WooCommerce

Mô tả

Send SMS to Sri Lankan mobile numbers when an order is placed, or on order status changes on WooCommerce. You need active application from track.lk to use this service. Below are the main features offered,

You can send SMS to any Sri Lankan Number
Send SMS from your Business name
Workflow statues can be customized as you wish
Send order status change notifications as SMS to customers
Send order status change notifications as SMS to one or many Admin numbers

Ảnh màn hình

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Track.LK Notification – WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp