Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

track-incoming-referrer

Mô tả

Non-technical summary: Track incoming referrer and write it to any hidden form field with the identifier “referrer” (this can be created in Contact Form 7, for example; see below). Also if the WordPress site redirects from HTTP to HTTPS, this plugin also overrides the redirect to add the referrer to the https URL.

Technical details: This plugin runs client-side JavaScript in every page in HEAD and if there isn’t a session cookie with the name “referrer”, then it writes a session cookie with the name “referrer” and the value of either document.referrer, or if that’s empty, the URL-encoded value of window.location.href. There is another client-side JavaScript in every page before which writes the value of the “referrer” cookie to any INPUT with the ID “referrer”, if it exists.

When integrating with Contact Form 7, add a hidden input field such as the following:

[hidden referrer id:referrer]

And then add to the Mail’s Message Body:

Referrer: [referrer]

If you’re just integrating this with HTML, just add this to any form:

<input type="hidden" id="referrer" name="referrer" />

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Add INPUT field to a FORM with id “referrer”

Hỏi đáp

No FAQ

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“track-incoming-referrer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • First version