Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

TypePad to WordPress assets importer

Mô tả

TypePad to WordPress parses all your content searching for images, copies these images to your new WordPress install and updates your content to reference the new URLs of your images in your posts or pages.

Cài đặt

Upload the TypePad to WordPress plugin to your blog, Activate it.
Then go to Settings > TypePad to WordPress, fill in the field with your original TypePad URL. If you had a domain name mapped to your TypePad blog, you’ll have to fill in this field too.
Then click on the big blue button and just wait for TypePad to WordPress to import your content…

1, 2, 3: You’re done!

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“TypePad to WordPress assets importer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • First release of TypePad to WordPress