Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Toggle Admin Bar

Mô tả

Sometimes the admin bar is in the way. This toggles it out of view and back in when needed on click.

Notes :

  • Only works if admin bar is showing
  • Can customize arrow image that shows the admin bar by replacing arrow-slide.png in the plugin folder.

Ảnh màn hình

  • It’s just a button.

Cài đặt

Use the Auto Installer.
Or Upload the zip and hit install.

Hỏi đáp

None yet

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Toggle Admin Bar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2 – Added persistent support on refresh,
– Removed white space from top when admin bar is hidden
1.0.1 – Updated style for 3.3 menu colors