Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

TinyMCE Media Plugin

Mô tả

Install & activate legacy “media” function of TinyMCE, make flash & other media elements in HTML show in the visual editor as a pleasant placeholder, rather than disappear directly as WordPress 3.1+ does originally in some browsers.

在某些浏览器下,WordPress 3.1+的可视化编辑器中,Flash等媒体元素会完全消失掉。这个插件通过激活可视化编辑器TinyMCE原生的media插件,解决这个兼容性问题。同时提供第5个“上传/插入”按钮,方便的插入Flash媒体。

Cài đặt

  1. Install this plugin by upload or search & install.
  2. Activate it in “Plugins” menu.

No settings and no database access needed.

  1. 上传安装或搜索”TinyMCE Media Plugin”自动安装。
  2. 在“插件”菜单中启动。

本插件无设置,不写数据库。

Hỏi đáp

Currently, please contact sha@miao.im for support & bug report.

目前请联系sha@miao.im获取支持。

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“TinyMCE Media Plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Changed javascript into a more reasonal mode.
  • Make up: Added missing 5th icon picture in “Upload/Insert” area.

1.0

  • Initial release – a rough draft in a sense.