Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Timeline Express HTML Excerpts Add-on

Mô tả

The Timeline Express HTML Excerpts add-on will create a new WYSIWYG metabox on Timeline Express announcement posts. This new field can
be used to generate a custom excerpt for your announcements. The new WYSIWYG custom excerpt field allows for HTML to be used in announcement excerpts,
and has no limit to the length.

Features:
* Enable a new ‘Announcement Custom Excerpt’ field.
* Use HTML markup in your announcements without it being stripped.
* Display images, videos etc. in announcement excerpts on the timeline.
* No limit to the length of the HTML excerpts.

Ảnh màn hình

  • The new custom HTML excerpt field on the Timeline Express announcement posts.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Timeline Express HTML Excerpts Add-on” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.0 – September 20th, 2016

  • Ensure that images, videos get parsed in the custom excerpt. (Passing them through the_content() filter).

1.0.0 – September 20th, 2016

  • Initial release of the HTML excerpts add-on for Timeline Express.