Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Tietuku Avatar for WordPress

Mô tả

This plugin replaces build-in Gravatar with Tietuku Avatar Service. And replace Google fonts and scripts with USTC mirror. All for Chinese users.

这个插件用贴图库头像服务替代了WordPress内置的Gravatar,并且用中国电子科技大学的镜像替代Google字体和脚本。中国用户都懂的。

Cài đặt

  1. Upload tietuku_avatar.php to the /wp-content/plugins/ directory.

    上传tietuku_avatar.php到WordPress的/wp-content/plugins/目录下。

  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

    在插件设置菜单中启用Tietuku Avatar for WordPress。

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Tietuku Avatar for WordPress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2.1

Fix: replacing avatar failed.

修复:替换头像失败。

0.2

New: Replace Google hosted fonts and scripts with USTC mirror, for Chinese users.

新功能:替换Google字体和脚本。

0.1

First Release.

初次发布。