Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Tieba Emotion

Mô tả

自动将所有例如#滑稽的文字替换成表情图片,你可以在整个页面的任何位置使用#表情代码,只会替换前台页面和后台管理页面,登录页面不会进行替换。

完整的表情代码列表可以参见https://ganlvtech.github.io/tieba-emotion/,此列表与Baidu Tieba的表情代码相同。

这个插件只是一些js脚本,没有具体的php代码,php只负责将css和js插入队列。

您可以修改js/script.js,使此插件只替换页面中某个div中所有的#表情代码

您可以修改css/style.css,默认使用2倍行高作为表情图片的大小。

您可以将js/tieba-emotion.js单独用于您自己其他的(非WordPress)用途,只要您遵守本项目的开源许可证。

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/tieba-emotion/ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Tieba Emotion” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Plugin published.