Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Thumbnail RecentPost

Mô tả

Thumbnail RecentPost is widget for your recent post. The standard widget recent port of wordpress. There is not a thumbnail. if you using this plugin you will have thumbnails recent post.

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png
  • screenshot-2.png

Cài đặt

  1. Download and unzip “Thumbnail RecentPost”.
  2. Copy Folder to your plugin directory.
  3. Go To your wp-admin.
  4. Select plugin.
  5. Find Thumbnail RecentPost plugin.
  6. Activate.
  7. Go to widget.
  8. Drag and Drop Thumbnail RecentPost to your widget area.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Thumbnail RecentPost” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp