Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Theme Tester

Mô tả

This plugin allows a blog administrator to test a new theme while showing the old theme to regular visitors.

Cài đặt

Copy into your plugins folder and activate. You must enable testing on the Theme Tester admin page (Design -> Theme Tester) after which any theme changes by you will not be visible to regular visitors to your blog.

To make any theme changes visible to your visitors you must disable testing and choose your new theme.

Warning! If the theme you are testing writes to blog options that your current theme uses (such as header image or colours), your blog’s visitors will see those changes. I don’t expect this to happen too often except if you are testing several themes based on the same theme engine such as K2.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Theme Tester” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp