Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Theme Switcher

Mô tả

Allow users to switch which theme they use on your WordPress, WordPress MU, or BuddyPress site. Includes a widget for easily putting the theme-switcher as a list or dropdown in your sidebar.

Ảnh màn hình

  • The Theme Switcher widget allows you to set the title of the widget and to choose the “list” or “dropdown” option.
  • The Theme Switcher widget in action on the sidebar.

Cài đặt

  1. Download and extract the theme-switcher plugin file.
  2. Upload the theme-switcher directory to the /wp-content/plugins/ directory.
  3. Activate the plugin under the ‘Plugins’ menu in the WordPress admin.
  4. Add the “Theme Switcher” widget to one of your widgetized sidebars, or call wp_theme_switcher() directly.

Hỏi đáp

How do I print the Theme Switcher markup without using widgets?

You can call wp_theme_switcher() directly. Calling wp_theme_switcher() alone (no arguments) will print a list of themes; calling wp_theme_switcher('dropdown') will print a dropdown of themes.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Theme Switcher” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp