Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

The Whole Post

Mô tả

When you show partial posts on your main page or archives and you have “read
more” links, clicking those links will redirect the visitor to a position in
the post. The visitor will not see the post from the begining. This is bad if
you have an ad at the top of your post cause the visitor will not see that
anymore.

This plugin will modify the default behaviour of the “read more” so the visitor
will see the post from the top when they click the “read more” links.

More info:

Cài đặt

The “The Whole Post” plugin can be installed by following this steps:

  1. Unzip “the-whole-post.zip” archive and put all files into your “plugins”
    folder (/wp-content/plugins/) or create a sub directory into the
    plugins folder (recommanded), like /wp-content/plugins/the-whole-post/

  2. Activate the plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“The Whole Post” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • initial release for wordpress plugins directory