Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

The Dude

Mô tả

That, or His Dudeness… Duder… or El Duderino, if, you know, you’re not into the whole brevity thing.

When activated you will randomly see a quote from “The Big Lebowski” in the upper right of your admin screen on every page, h/t to Matt Mullenberg for the original code.

Surprisingly featured in WPTavern.com

RIP David Huddleston

Đánh giá

Đọc tất cả 7 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“The Dude” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.4

Adds more quotes

0.3

  • Removed welcome message, causing backend language to change (sorry @mattrock1)

0.2

  • Added a few more quotes
  • Changed the welcome message. (Thanks @mattrock1)

0.1

  • First release