Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Textboxes

Mô tả

Create beautiful textboxes using the [bvtextbox] shortcode. Code based on http://www.beliefmedia.com/wordpress-text-box .

Cài đặt

Upload the folder textboxes to the /wp-content/plugins/ directory and then activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

You can now use the bvtextbox shortcode in your posts or pages. Some examples:

[bvtextbox type=”warning”]test[/bvtextbox]

[bvtextbox type=”warning” title=”Warning Textbox”]test[/bvtextbox]

[bvtextbox]test[/bvtextbox]

[bvtextbox type=”alert” title=”Alert Textbox”]test[/bvtextbox]

Allowed parameters:
type, title, image, padding, textcolor, bgcolor, bordercolor, border, bordertype, borderradius, width

Đánh giá

Đọc tất cả 7 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Textboxes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp