Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Test User Role

Mô tả

This plugin lets super admins quickly test other user roles, to see what other users experience.

  • Super admins get a Test User Role menu under the Howdy menu.
  • Roles being tested will be reset on user login or logout.

Warning: When a role is being tested, the user role in the database is actually modified. Note also that the set_user_role action is fired when going in and out of testing.

Contribute to development on GitHub.

Ảnh màn hình

  • Test User Role menu

Đánh giá

Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Test User Role” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.0:

  • Initial release