Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

TelegramsChannelToWP

Mô tả

Embed Telegram’s Channel content, view content of telegram’s channel on your site.

Requires PHP version 5.4 or greater.

Embed Telegram’s Channel content

Embed Telegram content by pasting a URL, customizing a shortcode, or in a widget area.

Ảnh màn hình

  • First go to Telewall website and get api key (screen-1.jpg)
  • go to admin panel and fill apikey and your channnel (screen-2.jpg) then go to widget and add it to your site.
  • now widget is ready. (screen-3.jpg)

Hỏi đáp

How can i use it?

First, you must get API-Key from Telewall (Tele-wall website), then fill require fields (your site and your favorite channel).
Go to plugin’s page and set api-key and now last posts of telegrams channel appeare in your site.

Đánh giá

12 Tháng Tư, 2018
Cant get the necessary API key
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“TelegramsChannelToWP” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2

This version fixed ssl connection and improve widget.