Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SEO Checker

Mô tả

Covering on-page SEO checks: page-by-page

This plugin is designed to better optimise your website’s on-page SEO, page-by-page. Allowing them to rank better in search engines organically.

SEO checks this plugin can perform

 • Checks to see if meta robots are blocking the page
 • Checks for a meta title and description
 • Checks for the correct usage of heading tags
 • Checks for accessible images
 • Checks for responsive design
 • Checks for inline CSS
 • Checks for Google Analytics
 • Checks for a favicon
 • Checks for SSL
 • Checks for HTTPS redirection
 • Checks for WWW redirection
 • Checks for secure links
 • Checks for broken links
 • Checks for redirected links
 • Checks for correct usage of article tags
 • Checks for Schema markup

For information about each of these points, please be sure to read our technical SEO cheat sheet.

Ảnh màn hình

Cài đặt

After installing this plugin, you can start to check for all the on-page SEO faults your pages or posts may be having.

Đánh giá

27 Tháng Một, 2019
It's a plugin we actually use on our blogs every single day.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“SEO Checker” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp