Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Subscriber Addons for The Events Calendar

Mô tả

Subscribe your viewers to your calendar and inform them about your new events.
Enable subscription to your events calendar. Inform your audience each time you create a new event.

Ảnh màn hình

 • Plugin settings page.
 • Subscription Form
 • New event email
 • Event post page
 • Block Page Edit
 • Block Theme selection

Block

This plugin provides 1 block.

 • Subscriber Addons for The Events Calendar

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Subscriber Addons for The Events Calendar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.0.2

 • Removed emails style page
 • Fixed manage subscription link adding nonce

2.0.1

 • Security fix

2.0.0

 • Integrated with freemius
 • Added more themes ( Now 5 themes in total to use )
 • Changes on settings page styles.

1.1.1

 • Added few themes (form)
 • Changes on styles

1.1.0

 • Tested up to 5.8
 • Added Tecsb Blocks ( Subscription Box )

1.0.2

 • Compatible with The Events Calendar v.5.6.0
 • FIXED: Subscription form not showing up on v2 calendar design
  events/components/after to events/v2/components/after
  events/components/before to events/v2/components/before

1.0.1

 • Tested up to 5.7
 • FIXED: Header image on email not showing.

1.0.0

 • Initial Release.