Display Vendor Name by TheCartPress

Mô tả

Display vendor name at WooCommerce product page, cart, checkout and order page

Donations

Ảnh màn hình

  • Display vendor name in product page, cart, checkout and order page.
  • Assign vendor to products via quick edit, bulk edit or meta box inside edit product page.
  • Manage vendor list

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Display Vendor Name by TheCartPress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2.0

  • Use tcp.php v4

1.1.0

  • Implement searchable dropdown for vendor list
  • Use tcp.php v2

1.0.0

  • Initial release