Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Display Vendor Name by TheCartPress

Mô tả

Display vendor name at WooCommerce product page, cart, checkout and order page

Donations

Ảnh màn hình

  • Display vendor name in product page, cart, checkout and order page.
  • Assign vendor to products via quick edit, bulk edit or meta box inside edit product page.
  • Manage vendor list

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Display Vendor Name by TheCartPress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2.0

  • Use tcp.php v4

1.1.0

  • Implement searchable dropdown for vendor list
  • Use tcp.php v2

1.0.0

  • Initial release