Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

TC Perfect Tools

Mô tả

Add awesome features to your Elementor and Elementor Pro plugins.
With TC Perfect Tools you can add Custom JavaScript to your widgets, create restricted content and add tooltips.
More features coming!

Note: it requires Elementor to be installed

Ảnh màn hình

  • Add custom javascript code to your Widgets
  • Restrict your content
  • Add tooltips to your widgets

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“TC Perfect Tools” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.5.0

inline Custom JS for Widgets in the Advanced Tab implemented

1.0.0

  1. On hover Tooltips for Widgets in the Advanced Tab implemented
  2. Restricted Content for Widgets in the Advanced Tab implemented

1.0.1

Fixed escape on restricted content on sections causing content to do not render properly