Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Tango/GNOME Smilies

Mô tả

Replace the blocky default (GIF) smilies with beautiful Tango/GNOME (PNG) smilies.

If you want to use this plugin with a version of WordPress prior to 2.8, please use version 2.0.

Ảnh màn hình

  • Before — yucky!
  • After — hooray!

Cài đặt

WordPress and WordPress MU:

  1. Unpack the plugin into /wp-content/plugins/.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

WordPress MU for all users:

  1. Unpack the plugin into /wp-content/mu-plugins/.
  2. Make a symlink to tango-smilies.php in the mu-plugins directory.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Tango/GNOME Smilies” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

3.3

  • As of WordPress 2.8.1-beta2, we can now use ‘/’ in a smiley. For example: ‘:-/’