Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Tailored Swiper Carousel

Mô tả

WordPress plugin which adds a Gutenberg image carousel block. Great for creating big hero banners & carousels.

This plugin will enqueue Swiper JS from a CDN.

You must have your own copy of ACF Pro (not included in this plugin).

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Tailored Swiper Carousel” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2.1

  • Initial release on WordPress.org
  • Don’t enqueue JS/CSS remotely from third party CDN, include in plugin.