BP xProfile Location

This plugin works with both BuddyPress and the BuddyBoss Platform. It creates an xProfile Location…


PhiloPress 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.5 Đã cập nhật 9 tháng trước

BuddyPress to WordPress Full Sync

BuddyPress to WordPress Full Sync lets BuddyPress xProfile fields to synchronize with WordPress user fields


Envire Web Solutions 600+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.8 Đã cập nhật 1 năm trước

BuddyPress User Info Widget

BuddyPress User Info Widget allows easy listing of user profile info in the widget area.


Brajesh Singh( BuddyDev.com ) 80+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.22 Đã cập nhật 4 năm trước

Bp Force Profile

A plugin to force buddypress users to complete the required fields of their profiles


20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.51 Đã cập nhật 9 năm trước

LH Xprofile forms

Decouple Xprofile forms from the profile and signup screens via a shortcode


Peter Shaw 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 4 tháng trước