BP xProfile Location

This plugin works with both BuddyPress and the BuddyBoss Platform. It creates an xProfile Location…


PhiloPress 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.3 Đã cập nhật 9 tháng trước

BuddyPress to WordPress Full Sync

BuddyPress to WordPress Full Sync lets BuddyPress xProfile fields to synchronize with WordPress user fields


Envire Web Solutions 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.9 Đã cập nhật 2 năm trước

BuddyPress User Info Widget

BuddyPress User Info Widget allows easy listing of user profile info in the widget area.


Brajesh Singh( BuddyDev.com ) 60+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.23 Đã cập nhật 5 năm trước

LH Xprofile forms

Decouple Xprofile forms from the profile and signup screens via a shortcode


Peter Shaw 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.5 Đã cập nhật 1 năm trước

Bp Force Profile

A plugin to force buddypress users to complete the required fields of their profiles


10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.51 Đã cập nhật 10 năm trước