WS-Fed client

WS-fed client provides SSO/Login to your WordPress site with any WS federation compliant Identity Provider.…


miniOrange Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.8 Đã cập nhật 2 năm trước