Video.js HLS Player

Easily embed responsive/fluid (or fixed width) HLS videos into WordPress posts and pages using this…


Bruce Galpin 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.21 Đã cập nhật 5 năm trước

asciiplayer

asciinema-player for WordPress.


Jorge Maldonado Ventura 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.18 Đã cập nhật 3 năm trước