WPML flag in menu

Shows translated flags (for every language except current viewing lang) in the default or wp_nav_menu…


Ramon Fincken 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.4 Đã cập nhật 8 tháng trước