WPLMS H5P

Integrates H5P with WPLMS.


VibeThemes,alexhal 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.4 Đã cập nhật 7 tháng trước

Wplms bigbluebutton addon

Wplms bigbluebutton addon is a social login integration plugin for BuddyPress.


VibeThemes,alexhal 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.12 Đã cập nhật 3 năm trước

WPLMS GA

WPLMS GA is an integration of Google Analytics with WPLMS


VibeThemes 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.23 Đã cập nhật 5 năm trước

WPLMS WooCommerce Memberships

WPLMS woocommerce membership addon is an integration of WooCommerce Memberships with WPLMS Learning management system…


VibeThemes 50+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.16 Đã cập nhật 4 năm trước

WPLMS Unit Access Addon

WPLMS Unit Access Addon adds functionality to set number of times a user can see…


vibethemes,alexhal 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.23 Đã cập nhật 5 năm trước

WPLMS LEARNPRESS MIGRATION

WPLMS Learnpress Migrate helps users to migrate all Learnpress courses to WPLMS courses


VibeThemes 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.15 Đã cập nhật 3 năm trước

WPLMS User Generated Quiz

Adds shortcode for mock quiz which user selects tags and creates quiz for himself .


vibethemes,alexhal 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.16 Đã cập nhật 4 năm trước

WPLMS COURSEWARE MIGRATION

WPLMS Courseware Migrate helps users to migrate all Courseware courses to WPLMS courses


HK (VibeThemes) 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.19 Đã cập nhật 5 năm trước

WPLMS ACADEMY MIGRATION

WPLMS Academy Migrate helps users to migrate all Academy courses to WPLMS courses


HK (VibeThemes) 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.19 Đã cập nhật 5 năm trước

WPLMS CLEVERCOURSE MIGRATION

WPLMS Clevercourse Migrate helps users to migrate all Clevercourse courses to WPLMS courses


HK (VibeThemes) 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.19 Đã cập nhật 5 năm trước

WPLMS LEARNDASH MIGRATION

WPLMS Learndash Migrate helps users to migrate all Learndash courses to WPLMS courses


VibeThemes 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 5 tháng trước

WPLMS SENSEI MIGRATION

WPLMS Sensei Migrate helps users to migrate all Woocommerce Sensei courses to WPLMS courses


HK (VibeThemes) 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.19 Đã cập nhật 5 năm trước