WPLMS H5P

Integrates H5P with WPLMS.


VibeThemes,alexhal 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.6 Đã cập nhật 11 tháng trước

Wplms bigbluebutton addon

Wplms bigbluebutton addon is a social login integration plugin for BuddyPress.


VibeThemes,alexhal 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.14 Đã cập nhật 3 năm trước

WPLMS GA

WPLMS GA is an integration of Google Analytics with WPLMS


VibeThemes 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.25 Đã cập nhật 6 năm trước

WPLMS WooCommerce Memberships

WPLMS woocommerce membership addon is an integration of WooCommerce Memberships with WPLMS Learning management system…


VibeThemes 50+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.18 Đã cập nhật 4 năm trước

WPLMS Unit Access Addon

WPLMS Unit Access Addon adds functionality to set number of times a user can see…


vibethemes,alexhal 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 4 tuần trước

WPLMS LEARNPRESS MIGRATION

WPLMS Learnpress Migrate helps users to migrate all Learnpress courses to WPLMS courses


VibeThemes 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.17 Đã cập nhật 3 năm trước

WPLMS User Generated Quiz

Adds shortcode for mock quiz which user selects tags and creates quiz for himself .


vibethemes,alexhal 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.18 Đã cập nhật 4 năm trước

WPLMS COURSEWARE MIGRATION

WPLMS Courseware Migrate helps users to migrate all Courseware courses to WPLMS courses


HK (VibeThemes) 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.21 Đã cập nhật 5 năm trước

WPLMS ACADEMY MIGRATION

WPLMS Academy Migrate helps users to migrate all Academy courses to WPLMS courses


HK (VibeThemes) 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.21 Đã cập nhật 6 năm trước

WPLMS CLEVERCOURSE MIGRATION

WPLMS Clevercourse Migrate helps users to migrate all Clevercourse courses to WPLMS courses


HK (VibeThemes) 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.21 Đã cập nhật 6 năm trước

WPLMS LEARNDASH MIGRATION

WPLMS Learndash Migrate helps users to migrate all Learndash courses to WPLMS courses


VibeThemes 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.5 Đã cập nhật 8 tháng trước

WPLMS SENSEI MIGRATION

WPLMS Sensei Migrate helps users to migrate all Woocommerce Sensei courses to WPLMS courses


HK (VibeThemes) 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.21 Đã cập nhật 6 năm trước