Zoho Mail for WordPress

Zoho Mail Plugin lets you configure your Zoho Mail account on your WordPress site enabling…


Zoho Mail 6.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.2 Đã cập nhật 20 giờ trước

WP Easy SMTP

Easily send emails from your WordPress blog using your preferred SMTP server. Supports Gmail, Yahoo,…


iProDev 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.10 Đã cập nhật 11 tháng trước

SocketLabs

The SocketLabs WordPress Plugin allows you to easily send email generated by WordPress through the…


SocketLabs 500+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

Caldera SMTP Mailer

Send system emails through SMTP server


David Cramer 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.0.26 Đã cập nhật 5 năm trước