Custom List Table Example

A highly documented plugin that demonstrates how to create custom admin list-tables using official WordPress…


Matt van Andel 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.3.24 Đã cập nhật 5 năm trước

WP Basic Crud

This plugin create custom contact list-tables from database using WP_List_Table class.


Labarta 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 4 tháng trước

CC-ID-Column

This plugin adds a column with post ID before the title column on wp-admin posts…


Clearcode 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.15 Đã cập nhật 2 năm trước

Student Inquiry

This plugin is used to manage "student inquiry". A list-table for all inquiries is created…


Saumil Nagariya Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 2 tháng trước