Clean up wp_head

Use Clean up wp_head to remove unused tags in wp_head.


Fredrik Malmgren 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.4.2 Đã cập nhật 10 năm trước